Solution du mot croisé jpb210803

               Horizontalement

                   1 伊甸园 yīdiànyuán        jardin d'Eden n.,  paradis n.         Garden of Eden n. , paradise n.  
              
                2 丁是丁 dīng shì dīng      précis adj.,  être méticuleux adj.  precise a. , meticulous a.
              
                4 海 洋  hǎiyáng                océan n.                                     ocean n.    
              
                5 造 反 的 zàofǎnde         rebelle  adj.                                 rebel  a.


              Verticalement

                   1  伊 始 yīshǐ                   commencement n.                        beginning n.
                    海 滨 hǎibīn                  bord de la mer  n., plage n.           seashore n.,  seaside n.
              
                2  西 洋 Xīyáng                l'occident n., l'ouest n.                 the West n. , the Western world n.
              
                3  园丁 yuándīng              jardinier n.                                  gardener n.
              
                4 相反 xiāngfǎn                contraire  adj., opposé adj.           contrary a. , opposite a.,  reverse a.
              
                5 拉丁文 Lādīngwén         le latin ( la langue latine) n.          Latin (language) n.


Valid HTML 4.01!